วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1 เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล
2 มีทักษะในการใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล
3 มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการระบบจัดการฐานข้อมูล
2 ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตามหลักการของจัดรูปแบบบรรทัดฐาน
3 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดฐานข้อมูล


คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล แบบจำลองเอนทิตี้และความสัมพันธ์รูปแบบบรรทัดฐาน การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การเกิดภาวะพร้อมกันและการกู้คืนการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนางานกรณีศึกษา